0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=
حسابداری ..... - تست حسابرسی 1 ....
حسابداری
تصميم نهايي در مورد اينكه حسابرس نسبت به صاحبكار خود مستقل به نظر مي رسد توسط كدام مرجع زير اتخاذ مي گردد؟

 

الف)حسابرسان                        ب)صاحبكار

ج)كميته حسابرسي                  د)جامعه

 

2-كدام يك از عوامل زير باعث ايجاد تقاضاي استفاده كنندگان از خدمات حسابرسي نمي باشد؟

 

الف)تضاد منافع بين استفاده كنندگان صورتهاي مالي و تهيه كنندگان صورتهاي مالي كه مديران هستند.

ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادي و عدم تخصص افراد در اضهار نظر حرفه اي.

ج)عدم دسترسي تصميم گيرندگان به شركتها و سازمانها.

د)مسؤليت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالي براي استفاده كنندگان

 

3- هدف حسابرس مستقل از رسيدگي به صورتهاي مالي عبارت است از:

 

الف) حذف يا ارائه نادرست اثرات رويدادها يا مبادلات اقتصادي

ب) تعيين سوء استفاده احتمالي از دارائيهاي واحد مورد رسيدگي.

ج) اظهار نظر در مورد اطلاعات و مدارك صاحب كار.

د) اظهار نظر حرفه اي نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي و در ارتباط با مطلوبيت وضعيت.

 

4- مهمترين دليل حسابرسي سالانه توسط م‍ؤسسه حسابرسي عبارتند از:

 

الف) اطمينان دادن به سرمايه گذاران و ساير افراد خارج از شركت و نسبت به قابل اتكا بودن صورتهاي مالي

ب) ايجاد امكان براي سلب مسئوليت شخصي از مسئولين و مديران شركت در مورد نقايص در صورتهاي مالي

ج) برآوردن الزامات سازمان دولتي مبني بر انجام حسايرسي

د) اطمينان از بر ملا شدن تقلب در صورت وجود

 

5- صورتهاي مالي كه در گزارش حسابرسي به آن اشاره مي شود:

 

الف) صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته، صورت گردش وجوه نقد

ب) صورت سود و زيان،‌ترازنامه

ج) ترازنامه، سود و زيان، گردش وجوه نقد، صورت سود و زيان انباشته، يادداشتهاي همراه

د) صورت تغييرات در وضعيت مالي،تراز نامه،سود و زيان،سود و زيان انباشته،يادداشتهاي همراه

 

6-كداميك از عبارات زير صحيح است:

 

الف)حسابرس اگر اشتباهاتي را در ارقام مندرج در صورتهاي مالي مشاهده كند مؤظف است راسأ اصلاحات را در دفاتر اعمال نمايد.

ب)اصل افشاي حقايق با اصل راز داري در تضاد است.

ج)حسابرس مستقل با توجه به رسيدگي هاي انجام شده مسؤل اصلي صورتهاي مالي مي باشد.

د)هيچكدام

 

7-رسيدگي به كداميك از موارد زير جزء وظايف حسابرس مستقل نمي باشد؟

 

الف)موارد عدم افشا كافي اطلاعات در صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي

ب)موارد عدم اتخاذ تصميمات صحيح توسط مديران درباره نحوه اداره همور جاري شركت

ج)موارد عدم رعايت اصول حسابداري در تنظيم صورتهاي مالي شركت

د)موارد عدم رعايت قوانين و مقررات تجاري،مالياتي و محاسباتي

 

8-اصل راز داري به مفهوم آن است كه حسابرس مي بايد اسرار شركت را:

 

الف)تنها در اختيار هيأت مديره قرار دهد.

ب)تنها در اختيار كساني قرار ده كه داراي مبادلات بازرگاني با شركت باشد.

ج)تنها در اختيار صاحبان سهام و مراجع ذي صلاح قانوني قرار دهد.

د)تنها در اختيار كساني قرار دهند كه به نوعي در شركت مورد رسيدگي ذي نفع هستند.

 

9- استاندارد عملياتي  كدام مفهوم زير را شامل مي شود:

 

الف)رسيدگي هاي جامع با رعايت استانداردهاي قابل قبول حرفه اي ر شامل مي شود و با دقت كافي تنظيم مي شود

ب)حداقل معيار ها و اقداماتي كه در هر حال حسابرسان بايد از لحاظ برنامه ريزي و انجام عمليات حسابرسي در نظر بگيرند

ج)الزامات حرفه اي و نوع و حجم كا رحسابرس به منظور انجام رسيدگيهاي لازم موضوع حسابرسي دفاتر و اسناد و مدارك و توضيحات و اطلاعات مورد نياز

د)هر سه مورد صحيح است

 

10-بي توجهي عمده نسبت به استانداردهاي پذيرفته شده از سوي حسابرسان ....... تلقي مي شود

 

الف)سهل انگاري                      ب)قصور

ج)تقلب                                  د)عدم اجراي كامل قرار داد

 

11-حسابرسان ممكن است در مقابل چند طبقه از اشخاص زير مسؤل باشند:

الف)مسؤليت در مقابل صاحب كار

ب)مسؤليت در مقابل اشخاص ثالث

ج)1و2

د)مسؤليت در مقابل جامعه حسابرسان داخلي

 

 

12-كدام گزينه زير مسؤليت حسابرسان را بيان مي كند:

 

الف) مسؤليت ناشي از خلاف واقع يا سوء نيت

ب)مسؤليت حاصل از قصور و اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه

ج)فقط مسؤليت ناشي از قصور

د)1و2

 

13-رعايت كدام يك از موارد زير دعاوي احتمالي عليه حسابرسان را محدود مي سازد؟

 

الف)تاكيد بيشتر بر رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي

ب)تاكيد بر كيفيت به جاي افزايش در كميت گزارش ها

ج)اعمال دقت بيشتر در رسيدگي به صورتهاي مالي صاحبكاراني كه مشكل مالي دارند

د)هر سه مورد

 

14-اشخاص ثالث ذي نفع زيان ديده براي تامين زيان خود از حسابرسان بايد.....را ثابت كنند.

 

الف)تقصير حسابرسان در اثر سهل انگاري بوده

ب)زيان آنها در اثر اتكا به اظهار نظر حسابرسان بوده

ج)1و2

د)هيچكدام

 

15-كداميك از بندهاي زير در گزارش عدم اظها نظر حذف مي گردد؟

 

الف)بند مقدمه                         ب)بند حدود رسيدگي

ج)بند توضيحي                         د)بند اظها نظر

 

 

 

 

16-نوع و ماهيت حسابرسي در كداميك از بندهاي گزارش حسابرسي بيان مي شود؟

 

الف)بند اظها نظر                       ب)بند توضيحي

ج)بند مقدمه                            د)حدود رسيدگي

 

17-مهم ترين دليل اجراي شركتها باري حسابرسي سالانه صورتهاي مالي آنها عبارت است از:

 

الف)اطمينان دادن نسبت به قابل اتكا بودن صورتهاي مالي

ب)برآوردن الزامات قانوني

ج)پيدا كردن تقلب و اشتباهات صورتهاي مالي

د)رفع مسؤليتهاي مديران

 

18-در گزارش حسابرسي موضوع استانداردهاي حسابرسي در بند ......و موضوع اصول حسابداري در بند......قرار دارد.

 

الف)اظهار نظر- بند دامنه رسيدگي

ب)حدود رسيدگي- بند اضهار نظر

ج)بند حدود رسيدگي- بند اظهار نظر

د)بند اظهار نظر- بند مياني

 

19-ارائه گزارش حسابرسي به اشخاص ذي نفع(جز به سهام داران شركت كه حسابرسان را انتخاب كرده اند) وقتي عملي است كه:

 

الف)اينگونه اشخاص مستقيما با حسابرس مكاتبه كنند.

ب)حسابرس خود راسا و بدون مجوز اين كار را انجام دهد.

ج)مجمع به نمايندگي از طرف سهامداران مجوز اين كار را صادر كرده باشد.

د)مميز مالياتي به نمايندگي از طرف اين اشخاص از حسابرسان در خواست كند.

 

 

 

 

20-مسول رعايت استاندارد عملياتي و تعيين روش حسابرسي با كدام يك از افراد زير مي باشد؟

 

الف)شركا                               ب)سرپرستان

ج)حسابرسان ارشد                   د)كمك حسابرس

 

21-نخستين موارد توافق حسابرس و صاحبكار:

 

الف)برنامه ريزي حسابرس           ب)قرارداد

ج)1و2                                   د)هيچكدام

 

22-حسابرسان مستقل در رسيدگي به حسابهاي شركت مورد نظر به منظور صدور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي اقدامات زير را انجام مي دهند:

 

الف)با بررسي و رسيدگي به ترازنامه،سود و زيان اقدام به صدور گزارش حسابرسي مي نمايند.

ب)با توجه به نتيجه رسيدگي به عمليات جاري رسيدگي هاي نهايي را برنامه ريزي و پس از تكميل رسيدگي ها اقدام به صدور گزارش حسابرسي مي نمايند.

ج)بر اساس رسيدگي به اسناد،مدارك و دفاتر شركت گزارش حسابرسي را تهيه مي نمايند.

د)از كارشناس حسابها استفادهنموده و بر اساس نتيجه كار ايشان اقدام به صدور گزارش حسابرسي مي نمايد.

 

23-در صورت وجود محدوديت در رسيدگي كه با اهميت اساسي باشد نوع گزارش حسابرسي كداميك ااست:

 

الف)مقبول                              ب)مشروط

ج)عدم اظهار نظر                      د)مردود

 

24-مواردي كه به طور حتم در گزارش حسابرسي ضمن سال مطرح است عبارت است از:

 

الف)نقاط ضعف ناشي از عدم وجود كنترلهاي مطلوب در سيستم كنترلهاي داخلي شركت

ب)موارد عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط مديريت شركت مورد رسيدگي

ج)موارد اشكال مشاهده شده در مراحل ارزيابي سيستم كنترل و اجراي رسيدگي هاي عملياتي

د)نقاط ضعف ناشي از عدم اجراي كنترل هاي مطلوب موجود در سيستم كنترل هاي داخلي شركت مورد رسيدگي

 

25-در كداميك از شرائط زير مؤسسه حسابرسي در رابطه با تعيين حق الزحمه خود آيين رفتار حرفه اي را نقض مي كند:

 

الف)حق الزحمه اي كه پرداخت آن منوط به روشن شدن اثر گزارش حسابرسي در خواست شركت مبني بر در خواسست وام از بانك شركت

ب)حق الزحمه اي كه بعدا توسط دادگاه ورشكستگي تعيين خواهد شد.

ج)حق الزحمه اي كه بر مبناي نوع كار باشددو نه بر مبناي زمان صرف شده

د)حق الزحمه اي كه بر مبناي حق الزحمه اي حسابرسي باشد

 

26-يك گزارش حسابرسي مقبول معمولا كدام مطلب زير را به صراحت بيان نمي كند:

 

الف)نظر حسابرس در مورد انطباق صورتهاي مالي با اصول پذيرفته حسابداري

ب)رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي در اجراي عمليات حسابرسي

ج)رضايت بخش بودن ساختار كنترل داخلي

د)موضوع رسيدگي

 

27-حسابرس مستقل وقتي اظهار نظر منفي(مردود)نسبت به صورتهاي مالي مي نمايد كه:

 

الف)هيت مديره از ارائه گواهي نامه نامه مديران خودداري نمايد.

ب)بر اساس نتايج رسيدگي اقلام دارايي و بدهي به صورت غير واقعي در حسابها انعكاس داشته باشد.

ج)وقتي كه پاسخ تأئيديه بدهكاران دريافت نشده است.

د)وقتي كه حسابرس در شمارش موجودي هاي جنسي پايان سال حضور نداشته باشد.

 

28-در خصوص انواع اظهار نظر حسابرسان كداميك از موارد زير غلط است؟

 

الف)عدم توافق مهم و اساسي باعث اظهار نظر مردود مي گردد.

ب)محدوديت و ابهام مهم و غير اساسي باعث اظهار نظر مشروط مي گردد.

ج)محدوديت و ابهام مهم واساسي باعث عدم اظهار نظر حسابرسي مي گردد.

د)عدم توافق مهم و اساسي باعث عدم اظهار نظر مي گردد.

 

29-ابهام در حسابرسي به ..............تقسيم مي شود.

 

الف)ابهام ذاتي_محدوديت رسيدگي

ب)ابهام ذاتي_خطر ذاتي

ج)ابهام ذاتي_خطر كنترل

د)هيچكدام

 

30-هدف از برقراري سيستم كنترل داخلي عبارت است از:

 

الف)حفظ منافع مالي در مقابل سوءاستفاده و تقلب و عدم كارايي مديران و كاركنان

ب)افزايش دقت و قابليت اعتماد اطلاعات و ايجاد تشويق در كاركنان در جهت عمل به مقررات و سياست كلي شركت.

ج)اظهار نظر در ميزان كارايي عمليات هر يك از واحدها و ادارات يك مؤسسه.

د)همه موارد صحيح است.

 

31- كنترل هاي مربوط به مرغوبيت كالا در حوزه كداميك از كنترلهاي زير مي باشد؟

 

الف)كنترل مالي

ب)كنترل خارجي

ج)كنترل عملياتي

د)كنترل حفاظتي

 

32-منظور از تهيه پرسشنامه كنترل داخلي كداميك از موارد زير مي باشد؟

 

الف)ارزيابي عملكرد مديريت

ب)ارزيابي كفايت مدارك حسابداري

ج)ارزيابي سيستم كنترل داخلي

د)ارزيابي سوددهي

 

33-در تقسيم بندي كنترل هاي حاكم بر واحد اقتصادي كنترل سرپرستي جزئ كداميك از كنترلهاي مذبور مي باشد؟

 

الف)كنترل پايه

ب)كنترل عملياتي

ج)كنترل انظباطي

د)كنترل هايي از خارج

 

34-پرسشنامه كنترل داخلي حسابداري در كداميك از كاربرگها نگهداري مي شود؟

 

الف)كاربرگ نهايي

ب)كاربرگ عمومي

ج)كاربرگ فرعي

د)كاربرگ تعديل

 

35-در مورد پرسشنامه كنترل داخلي كداميك از موارد زير صحيح است؟

 

الف)پرسشنامه كنترل داخلي با توجه به كنترلهاي داخلي شركت مورد رسيدگي به پرسشنامه كنترل داخلي پايه و استاندارد طبقه بندي شده است.

ب)پرسشنامه كنترل داخلي توسط مدير مالي شركت مورد رسيدگي تهيه و جهت استفاده بعدي در شركت نگهداري مي شود.

ج)با تكميل پرسشنامه كنترل داخلي قطعأ مي توان از اجراي كنترل هاي داخلي اطمينان حاصل نمود.

د)پرسشنامه كنترا داخلي توسط حسابدار تهيه و جهت استفاده بعدي در سوابق شركت نگهداري مي شود.

 

36-كداميك از جملات زير صحيح است؟

 

الف)اصل استقلال حسابرس از جمله استانداردهاي گزارشگري است.

ب)بررسي و ارزيابي كنترل داخلي از جمله استانداردهاي اجراي عمليات است.

ج)داشتن برنامه حسابرسي از جمله استانداردهاي عمومي است.

د)لزوم كارآمد بودن حسابرس (داشتن و صلاحيت فني) از جمله استانداردهاي عملياتي است.

 

37-كداميك از موارد زير صحيح نمي باشد؟

 

الف)استفاده از شماره سريال چاپي براي فرمهاي مورد استفاده در شركت يك كنترل داخلي است.

ب)نگهداري حسابهاي منترل مثلا بدهكاران-بستانكاران يك كنترل پايه است.

ج)تقسيم وظائف از جمله كنترل هاي انظباطي است.

د)لزوم رعايت استانداردهاي تعيين شده از جانب اداره استاندارد يك كنترل داخلي مالي است.

 

38-هدف از بررسي نظام كنترل هاي داخلي يك شركت توسط حسابرس مستقل...

 

الف)منحصرأ تهيه وتنظيم نامه مديريت و استفاده از نتايج آن جهت ارائه به مديران

ب)تهيه و تنطيم نامه مديريت و استفاده از نتايج آن در حسابرسي نهايي

ج) تهيه و تنطيم نامه مديريت و استفاده از نكات درج شده در آن توسط مجمع عمومي صاحبان سهام

د) تهيه و تنطيم نامه مديريت جهت تنظيم گزارش حسابرسي

39-اخذ گواهي نامه مديران (تائيديه مديران)به منظور:

 

الف)پذيرش مسؤليت تهيه صورتهاي مالي و مفاد آن مي باشد

ب)تهيه كامل صورتهاي مالي و اعلام اينكه كليه وقايع مالي در صورتهاي مالي افشاءشده است.

ج)تائيديه مجدد صورتهاي مالي و اعلام اينكه كليه وقايع مالي و تعهدات در صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست درج شده است.

د)اعلام كليه وقايع مرتبط با صورتهاي مالي

 

40-در چه شرايطي فقدان كنترلهاي انظباطي در يك شركت از نظر حسابرس فقط ضعف كنتراهاي داخلي نيست؟

 

الف)شركت مورد رسيدگي تا كنون توسط هيچ حسابرس مستقلي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

ب)شركت مورد رسيدگي يك شركتي خدماتي بوده و فاقد پيچيدگيهاي مربوط به يك شركت توليدي مي باشد.

ج)شركت مورد رسيدگي يك شركت كوچك بوده و عمليات جاري آن وسعت نداشته است.

د)شركت مورد رسيدگي موارد فقدان كنترلهاي انظباطي را از طريق استقرار كنترلهاي جايگزين جبران نموده باشد.

 

41-هدف از رسيدگي عملياتي در طي يك دوره مالي توسط حسابرس مستقل آن است كه...

 

الف)ضمن ارزيابي كنترلهاي داخلي مستقر در شركت و ارزيابي نتايج آن حدود رسيدگي آخر سال را تعيين نمايد.

ب)برخي از آزمونهاي حسابرسي انجام شود.

ج)ضمن ارزيابي كنترلهاي داخلي مستقر در شركت و ارزيابي نتايج آن از صحت عمليات بعدي اطمينان حاصل مي كنيم.

د)به صحت اطلاعات مندرج در پرسشنامه كنترل داخلي اطمينان حاصل مي كنيم.

 

 

 

 

42-كنترل هاي داخلي هر واحد اقتصادي به چند گروه تقسيم مي شود؟

 

الف)كنترلهاي مالي و عملياتي

ب)كنترلهاي مالي_كنترلهاي خارج

ج)كنترلهاي خارج،عملياتي

د)هيچكدام

 

43-روش مربوط به ثبت سيستم كنترل داخلي كدام است؟

 

الف)ثبت سيستم از طريق نمودار

ب)شرح گردش عمليات

ج)1و2

د)ثبت سيستم كامپيوتري

 

44-پرسشنامه كنترل داخلي به چه منظوري تهيه مي شود؟

 

الف)ارزيابي سود يا زيان دهي شركت

ب)ارزيابي سيستم مالي شركت

ج)ارزيابي كفايت مديران

د)ارزيابي سيستم كنترل داخلي

 

45-براي ارزيابي كنترلهاي داخلي از كدام ابزاركنترلي استفاده مي شود؟

 

الف)گزارش مطلوب

ب)اظهار نظر جامع

ج)پرسشنامه كنترل داخلي

د)تشريح نمودار

 

46-كداميك از جملات زير صحيح است؟

 

الف)رديابي يعني اينكه حسابرس صحت رويدادهاي ثبت شده در سوابق مالي را در اسناد و مدارك اوليه شركت كنترل كند.

ب)سندرسي يعني حسابرس از وجود اسناد و مدارك مفيد براي معاملات مورد رسيدگي اطمينان حاصل كند.

ج)در روش محاسبت مجدد حسابرس كليه عمليات انجام شده توسط حسابدار را مجددأ كنترل مي نمايد.

د)هيچكدام

 

47-مشخص نماييد كداميك از كنترلهاي زير كنترل پايه است؟

 

الف)تهيه صورتهاي مغايرت بانكي توسط شخص مستقل از نگه دارنده حسابهاي بانكي

ب)عدم دريافت وجه صورت حساب فروش توسط ثبت كننده دفتر معين بدهكاران

ج)نظارت بر استفاده ار شماره مسلسل فاكتورهاي فروش

د)تهيه حسابهاي معين بدهكاران و بستانكاران

 

48-بهترين روش كشف ميزان موجوديهاي صدمه ديده انبار توسط حسابرس در پايان سال عبارت است از:

 

الف)اخذ تاييديه از مديريت به منظور اطمينان از سالم بودن موجودي انبار

ب)حضور در انبار گرداني و مشاهده عيني كالا در پايان سال و مقايسه تعدا كالاي كم گردش

ج)مقايسه تعدا كالاهاي كم گردش

د)مقايسه گردش موجودي شركت در سال جاري با سال قبل

 

49-براي اثبات نهايي مانده بدهكاران يك شركت توسط حسابرس مستقل:

 

الف)مانده بدهكاران طبق دفاتر با اسناد و مداركموجود مطابقت داده مي شود.

ب)صورت ريز اقلام متشكله بدهكاران با دفتر كل مطابقت داده مي شود.

ج)نسبت به ارسال تاييديه براي بدهكاران و مقابله پاسخهاي دريافتي با مانده بدهكاران اقدام شود.

د)با استفاده از روش مصاحبه شفاهي نسبت به صحت بدهي فرد اطمينان حاصل مي شود.

 

50-در انبارگرداني به عمل آمده در موجوديهاي شركت الف مشخص گرديد كه تعدادي موجوديهاي شمارش شده كمتر از تعدادي است كه در كارتهاي حسابداري انبار و دفاتر نشان داده شده،اين امر مي تواند علت عدم ثبت:

 

الف) فروشها                           ب)برگشت از فروش

ج)خريد                                  د)تخفيفات فروش

 

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

2

 

 

 

*

3

 

 

 

*

4

*

 

 

 

5

 

 

*

 

6

 

 

 

*

7

 

*

 

 

8

 

 

*

 

9

 

 

 

*

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

 

 

 

*

13

 

 

 

*

14

 

 

*

 

15

 

*

 

 

16

 

 

*

 

17

*

 

 

 

18

 

 

*

 

19

 

 

*

 

20

 

*

 

 

21

 

*

 

 

22

 

*

 

 

23

 

 

*

 

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

26

 

 

*

 

27

 

*

 

 

28

 

 

 

*

29

*

 

 

 

30

 

 

 

*

31

 

 

*

 

32

 

 

*

 

33

 

 

*

 

34

 

*

 

 

35

*

 

 

 

36

 

*

 

 

37

 

 

 

*

38

 

*

 

 

39

 

 

*

 

40

 

 

*

 

41

*

 

 

 

42

*

 

 

 

43

 

 

*

 

44

 

 

 

*

45

 

 

*

 

46

 

 

*

 

47

 

 

 

*

48

 

*

 

 

49

 

 

*

 

50

*

 

 

 


+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:11  توسط رسول | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
با سلام خدمت دوستان,برای ارتباط با من می توانید ایمیل بزنید rasool_hesab@yahoo.com

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
اردیبهشت ۱۳۸۶
فروردین ۱۳۸۶
دی ۱۳۷۸
آرشیو موضوعی
نحوه خريد سهام و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
مفهوم ماليات بر ارزش افزوده
چگونگي تصويب نرخ بهره در ايران
نحوه محاسبه سود سپرده‌ های بانکی
حسابداري
آغازين پندار
اجبار یا الزام
نکات قابل تأمل در قراردادهای حسابرسی
مشکلات مجامع از دیدگاه حسابرسان.....
حسابرسی، مالیات و توسعه
حرفه حسابرسی.............
بورس و حسابرسان
نظارت حرفه ای بر موسسات حسابرسی معتمد بورس
استاندارد های مصوب حسابرسی در ایران ....
مراحل انجام کنترلهای گزارش حسابرسی
نکات همه و دانستنی برای حسابداران محترم.....
جدول مقايسه اي جهت گيري دروس نظري و عملي( كارگاه آ
سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته
تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیزی مالیاتی...
حسابداری صنعتی....
ماهیت حسابها و حسابهای موقت و دائم
مربوط به حسابداری صنعتی(برگشت از خرید و تخفیفات)
وازگان انگلیسی حسابداری..
در مورد حسابداری صنعتی .......
حسابداری صنعتی(روش اولین صادره از آخرین وارده)
مربوط به حسابداری صنعتی(روش شناسایی ویژه)
در مورد حسابداری صنعتی (روش میانگین موزون)
راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری
پیش گفتار حسابداری
معرفی بازار یابی....
حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 86
صورتحساب جریان گردش وجوه نقد : (قسمت اول )
سوالات كنكور ............ جديد..
زمینه ها وعنوانین شغلی برای حسابداران ....
برای حسابداران ..
نواقص کلی پرونده های حسابرسی
خلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه
معرفی اساتید حسابداری
معرفی سمینار حسابداری 2007ـ2008
آخرین شماره مجله cpa
معرفی کتاب _حسابداری پایه
تست حسابرسی 1 ....
خلاصه قانون SARABANES- OXLEY
« اصول حاكميت شركتي»
رسوايي پارمالات
کلاهبرداری های مالی در تاريخ تجاری آمريکا
Defined
دانشهای مالی(اطلاعات بصورت جامع است)
رتبه بندی سهام
سیستم حسابداری مالی
سیستم حقوق ودستمزد
سيستم سهام و تقسيم سود
مديريت شركتهاي مادر(هولدينگ ها)وچالشهاي فراروي
مطالب روز حسابداري از استادان دانشگاه رودهن
معرفی چند نرم افزار حسابداری
تنظیم وکنترل بودجه.
ارزش افزوده
سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه
استاندارد مديريت پروژه
ارزش كسب شده
مديريت ريسك
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی انتخاب شد
ارزش افزوده اقتصادی
حسابداری ومدیریت مالی
40 درصد اسکناس در دست مردم 2000 تومانی هستند؟
سود يك رقمي
پيش بيني ريسك ها و رتبه بندي اعتباري
مهارت مالی
نمونه سوالات حسابداری صنعتی 1 علمی کاربردی
پول
ويژگيهاي مديريت بر پايه ارزش
تاسیس شركت سهامی مشترك در ایران
انواع پروژه حسابداری
خلاصه مقاله در موردحسابداری مسئولیتهای اجتماعی
معرفی ساده حسابداری
مقدمه‌اي بر حسابداري صنعتي
دانستنيهاي حسابداري
اعتبارات اسنادی
آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته
تعيين تكليف استهلاك انباشته پس از فروش دارائي
محاسبه استهلاک
خلاصه اطلاعات مزدي مشمولين قانون كار
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
مطالبات مشکوک الوصول، چالش همیشگی حسابرسان بانکی
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21
تجزیه وتحلیل بیانیه 34
نرم افزار حسابداری تیز پرداز
زبان فنی
جایگاه قوانین و مقررات در حسابداری
تجدید نظر برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی
خدمات حرفه اي موسسه
بررسي صورتهاي مالي شركت نمونه
آشنايي با رشته‌هاي مهارتي زير گروه كامپيوتر
مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ترتيب رسيدگي
مرجع حل اختلاف مالياتي
مشکلات مجامع از دیدگاه حسابرسان
درباره نظارت شرکت بورس بر کار حسابرسان
پايداري تورم در اقتصاد ايران و نقش دولت
آشنايي با روشهاي سرمايه‌گذاري در بورس
نرخ بهره
تورم، یارانه و اقتصاد بیمار
سود اقتصادی و سود حسابداری
چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی
حسابداری ميانه
نویسندگان
رسول
حسابدار
پیوندها
آموزش مباحث مختلف کامپیوتر
امانت عشق
من یک دیوانه ام
عشق
وبلاگ خوبيه...
حسابداری ومدیریت
حسابداری بازرگانی
دانشگاه رودهن
تراز نامه بيلان
پاپیون
همه چی اینجا پیدا میشه
عضو شو بازي كن جايزه ببر
سایت جامع نیازمندی ها و آگهی های رایگان در ایران
فروشگاه فيلم؛ كارتون و دانلود
گروه نرم افزاری پیوست
 

 RSS

POWERED BY